Partnerprogram szerződéstervezet

Keretszerződés a weboldalkészítői partnerprogramhoz

Domainüzemeltetési és webhosting szolgáltatási csomagok kedvezményes igénybevételéről

 
Partner adatai:
Cégnév:
Székhely:
Számlaszám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

Partner képviseletére jogosult kapcsolattartó a partnerprogramban:

 
Szolgáltató adatai:
WEBműHELY Kft.
Székhely: 1035 Budapest, Kerék u. 78-80.
Cégjegyzékszám: 01-09-706607
Adószám: 12852873-2-41

Szolgáltató képviseletére jogosult a partnerprogramban:

 
1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés keretében Szolgáltató kedvezményes áron biztosítja a "CSM" jelű webhosting szolgáltatási csomagokat és domainüzemeltetési szolgáltatásait Partner részére mindaddig, amíg jelen keretszerződés érvényben van.

A szolgáltatások részletes leírása és listaára megtekinthető Szolgáltató weboldalán (www.webmuhely.hu).

A kedvezmény mértéke minden folyamatos díjas szolgáltatás esetében 20%.

A szolgáltatások igénybevétele írásban, a Webműhely nyomtatványain kezdeményezhető, amelyeken Partner a Webműhely logóját és cégadatait sajátjára is cserélheti.

2. A szerződés időtartama, megszüntetése

Jelen szerződés határozatlan időre szól, és automatikusan megszűnik, ha Partner 12 egymást követő hónapon keresztül semmilyen szolgáltatást nem vásárol a Webműhelytől.

Az érvényességi idő alatt a szerződés 30 napos felmondási idővel mondható fel, de Partner és Szolgáltató kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a szerződés időtartama alatt, csakúgy mint esetleges vitás esetekben vagy a szerződés felbontásakor, Partner ügyfeleinek fennakadásmentes kiszolgálását elsődleges fontosságúnak tekinti.

3. Díjfizetés

A szolgáltatások mindenkor érvényes díjai megtekinthetők Szolgáltató weboldalán. Minden szolgáltatás ára az igénybevételkor érvényes díjtáblázat alapján számolandó.

Az igénybe vett szolgáltatások díja folyamatos díj. A fizetés előre számlázással, 8 napos fizetési határidővel történik, 6 hónapos periódusban.

Amennyiben Partner a számlát határidőre nem egyenlíti ki, úgy késedelmi kamatot (a félév első napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét) köteles fizetni.

4. Adatkezelés

Szolgáltató a regisztrációnál illetve az adminisztrációnál megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag domainregisztráció esetén, a domainnyilvántartást végző szervezetnek adja ki, a domainregisztrációs szabályzatnak megfelelően.

5. Üzleti érdekek védelme

Partner jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal, hogy Szolgáltató ügyfeleinek adatait saját üzletszerzés céljára nem használják fel, továbbá velük közvetlen kapcsolatot nem kezdeményez.

Szolgáltató jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal, hogy Partner ügyfeleinek adatait saját üzletszerzés céljára nem használja fel, továbbá velük közvetlen kapcsolatot nem kezdeményez. Ez alól kivételt Szolgáltató csak regisztrátori kötelezettségeiből fakadóan tehet.

6. Vegyes rendelkezések

A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésének törvényes akadálya nincs.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései irányadók.

A Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését elsősorban egyeztetés útján kötelesek megkísérelni. A szerződésből eredő peres eljárás esetére a Felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Fővárosi Bíróság vagy a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 
A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt:

 
Érvényes visszavonásig

 

« Vissza a partnerprogram ismertetéséhez